BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<xNIDUREGELIA (47)

Bromeliad Cultivar Register (9559)

xNIDUREGELIA ‘Norm Kretschmann’ Kretschmann, N. <1995

cv. of Neoregelia concentrica X xNiduregelia 'Beautiful'

Seed Parent: Neoregelia concentrica Pollen Parent: xNiduregelia 'Beautiful'
Butcher1995